Antologi Sastra Jamus Kalimasada: Apa Itu Kalimasada?

Oleh: Unit Kajian Bahan dan Penyelidikan Karyasama Johor
PENGENALAN PERBINCANGAN

Tujuan: Mendapatkan nilai sebenar budi luhur (ontologi) mengikut keilmuan leluhur mengenai sastra wayang, iaitu Serat Jamus Kalimasada. Serta pemfaktoran fenomenologi iaitu apakah itu kalimasada?

Pendekatan disiplin ontologi ini AKAN MENGELUARKAN DAN TIDAK MENGGUNAKAN, prinsipal dan argumentasi daripada interpretasi teks daripada sumber. Terminologi “Kalimasada” berasal dari kata “Kali Maha Usadddha” yang bermaksud ubat mujarab dewi kali daripada Era Kerajaan Majapahit. Kemudian dimaknai sebagai “Kalimah Syahadah” yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga semasa penyebaran Islam di Nusantara.

Maka roda perbincangan dan landskap berfikir hanyalah mengikut kaedah keilmuan leluhur. Nilai hermeneutika skala vektor (transcendental) dan rujukan sumber seperti Sastra Jendra Hayungningrat Pangruwating Diyu, Ajaran Pitukuh Sunda (Kitab Ajaran Batara Guru) dan keilmuan Sangkan Paraning Dumadi sebagai prinsipal dan pemboleh ubah perbincangan.

MEMAHAMI PERANAN SASTRA WAYANG DAN FILSAFAT PEMENTASAN.

SASTRA WAYANG merupakan satu pusaka leluhur dalam bentuk Keilmuan (Keperpustakaan & Kesusasteraan), yang ditinggalkan untuk bangsa manusia. Dalam keilmuan leluhur, Jawa itu bukanlah orang yang mendiami kepulauan Jawa. Akan tetapi, merupakan suatu nilai atributasi kepada bangsa yang “memanusiakan” manusia.

Asal sastra wayang dan keilmuan ini, bermula dari “Keilmuan Raja-raja” atau “Sastra Jendra Hayuningrat” yang akhirnya diwariskan untuk manfaat masyarakat. Maka pementasan sastra wayang dalam bentuk kesenian wayang kulit, wayang orang, wayang topeng, adalah medium keilmuan. Di mana filsafat pementasan adalah untuk masyarakat umum. Bertujuan untuk memulihkan kesedaran ke-Akuan bagi mendapatkan nilai jati diri dan keperibadian budi luhur. Ia juga seperti yang telah digagaskan dalam keilmuan Sangkan Paraning Dumadi.

HIPOTESIS AWAL CITRA PEWAYANGAN SASTRA SERAT KALIMASADA

Maka spekulatif perkara, adalah dengan mendatangkan argumen awal, kenapa ia berlaku? Apakah fenemenologi ketika itu? Hal ini dapat ditelusuri dengan mengenal karakteristik keperibadian Prabhu Kalimantara, Bambang Sakutrem, dan sebabnya terjadi pertembungan antara mereka.

Nilai karakteristik keperibadian adalah menunjukan kepada jalur warisan leluhur dan keilmuan. Sebagai contoh, Bambang Sakutrem merupakan seorang manusia, namun memiliki tingkatan ilmu pertapaan yang tinggi.

Kemudian diikuti dengan babak penceritaan terjadinya “Pusaka Kalimasada”. Berupa Jamus (Kitab) Kalimasada (Prabhu Kalimantara), dua bilah panah iaitu Sarotama dan Ardadedali, dan Payung Tunggulnaga (Garuda Banatara). Pusaka tersebut diamanahkan dan diwariskan oleh Bambang Sakutrem kepada Kresna Dwipayana.

Dalam Fasal ini, watak karateristik wayang Kresna Dwipayana adalah sebagai Guru Pendawa. Dalam interpertasi kajian teologi (perspektif melihat dari luar ke dalam), iaitu kresna dwipayana sebagai “guru sejati” dan watak karateristik Pendawa Lima sebagai Unsur yang menjadikan manusia, atau disebut “Pancar Delima”.

Maka perbincangan ini adalah suatu kajian keilmuan spritual atau teologi didalam memahami Pusaka Raya Peninggalan leluhur.

Sastra Serat Jamus Kalimasada: Kaedah Perbentangan dan Perbincangan (Mengikut Metodologi Keimuan Melayu)
School of Raden Mas Prabhu Gusti Agong Ki Asmoro Widjoyo Thought’S
1.FENOMENOLOGI SERAT KALIMASADA

Menurut bait daripada seloka pewayangan, tujuan utama Prabhu Kalimantara menyerang Kerajaan Kahyangan adalah untuk “menukar jagad hidup” ke dalam bentuk manusia. Dengan itu beliau ke kahyangan untuk memperisterikan seorang bidadari dengan harapan dapat melahirkan keturunan beliau dalam bentuk manusia.

Untuk memahami teks ini secara menyeluruh, sila rujuk bait didalam Sastra Jendra Hayungnigrat Pangruwating Diyu, fasal penceritaan “Cahaya Kecintaan” dan “Rahsia Cepu Manik Angasnita” pemfaktoran dalam displin ilmu “Kasampurnaan” (Awal, Akhir, Zahir dan Batin).

Batara Guru sebagai penguasa kahyangan, telah mengarahkan anak kepada Begawan Manumayasa iaitu Bambang Sakutrem untuk menghadapi Prabhu Kalimantara dengan pasukannya.

Setibanya, pertemuan antara Bambang Sakutrem dengan Prabhu Kalimantara, beliau berkata,

“we lha dalah! Kok iki para dewa mung ngajokake jago manungsa lumrah, sing jenenge para dewa dhewe, kang padha nduweni kadigdayan wae wis ora ana sing kuwana nandhingi yadaningsun, kok iki”.

Yang bermaksud “Kenapa dihantar seorang manusia? Dimanakah dewa-dewa lain yang memiliki kehebatan dan kekuasaan?” Dan akhirnya prabhu kalimantara tewas dan berubah rupa menjadi Pusaka Kalimasada, berupa Jamus (Kitab) Kalimasada (Prabhu Kalimantara), Dua Bilah Panah (Sarotama dan Ardadedali), dan Payung Tunggulnaga (Garuda Banatara),

Manifesting Order of Phenomenology

Ia bermula dengan suatu “Kehendak”, terminologi daftar kata kehendak mengikut kamus keilmuan pusaka, adalah “asal mula jadi” iaitu kehidupan itu bermula dengan suatu yang dinamakan kehendak. Maka rujuk kepada fenomenologi serat kalimasada iai bermula dengan kehendak prabhu kalimantara ingin menjadi manusia atau memiliki waris dalam wujud jagad manusia.

2, ONTOLOGI SERAT KALIMASADA

PUSAKA KALIMASADA & PENDAWA LIMA (The Self and Being)

Untuk fasal pendekatan ontologi Sastra Serat Kalimasada, perspektif akan melihat keseluruham “content of phenomenology” yang dimanistasikan dalam sastra wayang dengan pemfaktoran kewujudan “existence” , dengan mengambil pemboleh utama (prinsipal) Pusaka Kalimasada sebagai “The Self” dan Pendawa Lima sebagai pemboleh ubah kedua (variable) , “Being”.

Menurut baik Sastra Wayang Kisah Pendawa Lima, wiracarita mahabharata, Yudistira atau Puntadewa, merupakan pewaris pemegang pusaka kalimasada. Dan rahsia pusaka kalimasada diajar oleh leluhurnya iaitu Wyasa atau Kresna Dwipayana, seorang tokoh pembagi weda (Caturweda),

Disinilah bermula era permulaan ilmu, atau peristiwa dalam sastra wayang itu di-ilmukan, kerana etymologi “Berilmu” mengikut keilmuan pusaka dipanggil sebagai suatu kebolehan membeda-beda atau dipanggil “Abeda-Beda”.

3. EPISTEMOLOGI SASTRA WAYANG.

Keilmuan wayang kulididalam sastra pendalangan terbahagi kepada dua bahagian atau ketahapan hermeneutika (kefahaman). Pertama Sastra Wayang sebagai satu keilmuan memahami karatiristik nilai perbuatan baik dan nilai perbuatan Jahat, dan tujuan penyampaian adalah untuk “merawat sukhma” atau nafsu. Dan ini dipanggil sabagai “Hinayana” dan Sastra Wayang sebagai satu keilmuan “Budi Luruh” atau didalam budaya kejawen dipanggil “Ilmu Kasampurnaan”,iaitu mendapatkan satu nilai jatidiri budi luhur, kesempurnaan mengenal diri  zahir dan batin.yang dipanggil “Mulyayana”

Maka untuk pemfaktoran epistemologi sastra wayang -Satra Serat Pusaka Kalimasada adalah merujuk kepada kasus ronda pemikiran dan mertodiks “Mulyayana”, sebagai parameter didalam menentukan epistemologi.

4. AKSIOLOGI SASTRA WAYANG

Penakulan nilai logika terhadap pemfaktoran nilai aksiologinya adalah merujuk peranan Wyasa atau Kresna Dwipayana didalam mengajar Pendawa Lima, PUSAKA KALIMASADA BUKANLAH SUATU JIMAT (AZIMAT), akan tetapi ia adalah suatu kesempurnaan ilmu, atau ilmu yang sebati dengan diri,

Segala bentuk pembentukan wadah (seperti jamus (kitab), panah, dan payung) adalah suatu sandaran ke atas nilai transcendental yang di-empirikal.

Dialektika Sastra Wayang

Apakah bukti Wyasa atau Kresna Dwipayana boleh mengajar Pendawa Lima tentang “Ilmu Kasampurnaan”?

Mengajar akan pendawa lima akan konseptual “Wedawyasa” iaitu sesuatu kesimbangan, dan Kresna Dwipayana sendiri “mokhsa dengan raga” iaitu suatu pencapaian akhir hayat kehidupan manusia sempurna zahir dan batin, pulang dengan zahir dan batin. 

5. KNOWLEDGE OF CERTAINTY.(Sastra Wayang Pusaka Kalimasada)

Wyasa atau Kresna Dwipayana adalah PEWARIS PERTAMA PUSAKA KALIMASADA, selepas Batara Guru menyerahkan amanah Pusaka Kalimasada kepada Bambang Sakutrem.

Mengikut Kitab Purana Kitab 3 bait 3

“Dalam setiap zaman ketiga (Dwapara), Dewa Wisnu didalam dirinya Wyasa, akan menjaga keselamatan manusia, dengan membagi Weda, yang seharusnya Satu, menjadi beberapa bahagian, supaya ia memiliki “sifat keterbatasan” daripada segi kehendak , kuasa dan kebijaksanaan dengan SIFAT WUJUD YANG TIDAK KEKAL, sebagai suatu kesempunaan kejadian sebagai mahluk didalam alam yang terbatas, dan ini dinamakan wedawyasa”.

Maka “knowledge of certainty” yang disampaikan oleh wyasa atau kresna dwipayana adalah juga atributasi manifestasi Dewa Wisnu (Avatar) didalam sosoknya, kedudukan Dewa Wisnu sebagai “Jelmaan Pencipta Jagad Raya” adalah suatu judifikasi legitemasi tahapan ilmu tertinggi didalam kasus keilmuan leluhur iaitu “Ilmu kasampurnaan”.

6. FOUNDATION OF PHILOSOPHY (Sastra Wayang Pusaka Kalimasada)

Apakah itu “Ilmu Kasampurnaan” ? Ia adalah suatu nilai BUDDHI LUHUR, yang memiliki nilai transcendental (Nilai Ketuhanan) yang merangkumi aspek fizikal, psikologi (sukhma), pemikiran (logika) dan spiritual, Ia bukanlah ilmu warisan leluhur yang bersifat MATERIAL ATAU KEBATINAN seperti Kanuragan, Kawibaan . Trawangan atau Ngorogosukmo atau lain lagi. Tapi ia adalah ilmu tertinggi didalam displin pertapaan.

Pertapaan pada etimology terminologi keilmuan teologi adalah bermaksud “To become Conscious” atau dipanggil memulihkan kesedaran atau “Ke-Akuan”, dengan mengunakan teknik meditasi (penafasan), samadhi (menyatukan diri) sehingga teknik “Menekung” (menghilangkan Ke-Akuan).

Displin Pertapaan serta pernafasan adalah mertodiks terawal para leluhur dinusantara mengenal dirinya, dan ini didasari dengan filsafat keilimuan “Aku Iki Urip”.

MAKA PUSAKA KALIMASADA ADALAH SUATU BENTUK ILMU “DIKSA” BAGI MENCAPAI “KASAMPURNAAN” dengan memahami 4 perkara utama iaitu 1. Ahamkara (Ke-Akuan), 2.Manas (Samsara (mengenal karma)), 3. Buddhi (Diri Sejati) dan Citta (Kehendak Maha Esa).

7. THE STUDY OF BEING (Memahami Karaktoristik Watak Wayang)
Kresna Dwipayana dan Pendawa Lima.

Memahami karaktoristik watak wayang sebagai atributasi fungsi didalam alam manifestasi (dwijiwa sama menunggal), dan BUKANLAH DI-NILAI-KAN ATAS PERBUATAN BAIK DAN BURUK.

Kerana memahami keilmuan wayang, ia adalah sesuatu kesedaran menyelesaikan permasalahan “Dualiti pada keadaan tataran Trinity” (Linear inequality), Maka kesempurna melihat perseptif landskap pewayangan yang lebih besar seperti mengapa dan siapa, akibat dan kesan, pengorbanan dan pembalasan seharusnya difahami secara keseluruhan.

Kajian Karaktoristik
WATAK BATARA GURU

Didalam sastra wayang watak karatorikstik “Batara Guru” beliau hanya mengarahkan anak Begawan Manumayasa iaitu Bambang Sakutrem untuk menghadapi Prabhu Kalimantara. Sebagai fungsi didalan lakon citra pewayangan, namun memahami tokoh keperibadian Batara Guru dan Ajaran yang dibawanya, dapat kita sandarkan kepada pembolehubah, Batara Guru tahu apa, dan sebab akibat yang akan berlaku diatas tindakan nya.

Batara Guru dikenali sebagai tempat pengambilan hukum, yang mengetahui akan ramalan masa hadapan, (mengetahui akan rahsia kehidupan manusia)

WATAK PRABHU KALIMANTARA

Semua Permulaan Atau Asal Mulajadi Sesuatu Dinyatakan sebagai “Kehendak” (Chitta), Maka Kehendak prabhu kalimantara, untuk wujud sebagai manusia dan memiliki waris pusaka dialam jagad manusia, secara dialektika teologi, penakulan logika kehendak Prabhu Kalimantara adalah bukan asal kehendaknya, akan tetapi beliau hanya menyatakan kehendak, iaitu kehendak yang maha esa, sebagai pemilik sekelian kehendak yang ada.

Mengapa wujud sebagai manusia? “kesempurnaan Hidup” itu bermula daripada Tubuh Yang halus sehingga yang kasar, dan melalui daripada alam kesedaran yang halus sehingga alam kesedaran yang kasar, wujud sosok pada jagad Alam Dewata (kahyangan) tidak mencerminkan suatu “kasampurnaan Hidup”.( sila rujuk ajaran wirid hidayat jati).

WATAK BAMBANG SAKUTREM

Bambang Sakutrem merupakan seorang manusia yang memiliki keilmuan pertapaan yang tertinggi. Terbukti boleh mengalahkan Prabhu Kalimantara yang memiliki fungsi dan keilmuan dewata.

WATAK WYASA @ KRESNA DWIPAYANA.

Wyasa adalah sebagai guru sejati, atau pusaka leluhur bagi Pendawa Lima. Ia membawa karakteristik yang berbeza dengan drona (dewanagari). Di dalam kasus keilmuan  sangkan paraning Dumadi, keilmuan mengenal diri itu bermula dengan mengenal pusaka leluhur.

WATAK PENDAWA LIMA

Mengikut keilmuan pusaka Melayu, kejadian manusia itu dinamakan sebagai hasil sinaran pancar delima (lima pancaran cahaya). Atau di dalam keilmuan wayang, ia dipanggil sebagai Pendawa Lima.

AJARAN PANDAWA LIMA, adalah suatu atributasi fungsi seorang manusia iaitu Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Penjelmaan mereka adalah manifestasi fungsi-fungsi elementari yang menghidupkan tubuh manusia seperti cahaya, air, api, angin dan tanah.

Segala citra pewayangan yang mengambarkan kehendak, kekuasaan, kebijaksanaan dalam perjalanan pewayangan kerajaan Amarta, mengambarkan kehidupan seorang manusia, yang memiliki kepelbagaian keperibadian.

WATAK PUSAKA KALIMASADA

“Hilangnya Jamus Kalimasada”, mengikut nilai epistemologi keilmuan leluhur, jati diri itu adalah “hak mutlak” empunya diri. Manusia tiada ia kudrat atau kepemilikan hak mutlak terhadap “Jati Dirinya”, Ia adalah hak mutlak sang pencipta,

Jati Diri boleh digambarkan sebagai “Sesuatu yang dikejar, semakin menjauh, Semakin ditinggalkan semakin mendekat”. Begitulah dengan kata-kata “Hilangnya Jamus Kalimasada” ia datang dan pergi, datang kembali dan pergi…

Maka, hanya yang dikehendaki oleh Paduka Bharata Paramarta sahaja yang dapat mengalami keilmuan tersebut (Gnosis: experience the knowledge). Keilmuan “mewarisi Jamus Kalimasada” merujuk kepada ajaran Serat Nirartha Praketa.

SINOPSIS DAN PROPOSI MENGENAI “PUSAKA KALIMASADA”

Pusaka Kalimasada atau Jamus Kalimasada adalah suatu bentuk keilmuan tahapan ilmu tertinggi peninggalan leluhur sebagai Ilmu Kesempurnaan atau Ajaran Diksa. Peninggalan leluhur ini mengutamakan disiplin pertapaan sebagai kaedah dan prinsip utama. Keilmuan ini dalam bentuk pengenalan pengetahuan boleh dirujuk ajaran pitukuh sunda “Pitutur Agong Sang Batara Guru”. Jamus Jimat Kalimasada bukanlah Azimat, ia adalah suatu keilmuan yang tertulis untuk manusia itu kembali kepada asal fitrah kejadiaannya.

KESIMPULAN

PUSAKA LELUHUR KALIMASADA adalah tahapan tertinggi ilmu kesempurnaan diri yang diperturunkan dan diajarkan sebagai Ajaran Diksa (Penghapusan Dosa (Diks) dan Mencapai kesedaran Tertinggi (Sha)), kepada mereka yang terpilih oleh leluhur pusaka.